Kolejny krok na drodze modernizacji wyposażenia szpitala !

Szpital kętrzyński to szpital z ogromnymi tradycjami, sięgającymi dziesiątków lat. Jego powstanie datuje się na rok 1908. Od stycznia 2000 roku funkcjonuje pod obecną nazwą – Szpital Powiatowy w Kętrzynie.

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie hospitalizacji osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Świadczenie usług zdrowotnych na poziomie pożądanym przez pacjentów wymaga jednak wyposażenia placówki w niezbędną aparaturę oraz sprzęt medyczny zapewniający właściwy poziom przeprowadzania zabiegów oraz wykonywania badań diagnostycznych.

Szpital kętrzyński, podobnie jak wiele innych podmiotów ochrony zdrowia, by temu  sprostać stanął przed koniecznością przeprowadzenia modernizacji posiadanego wyposażenia. Szczególnie istotne stało się doposażenie bloku operacyjnego w aparaturę, sprzęt medyczny i konieczne wyposażenie dla bardziej efektywnego prowadzenia terapii, w tym wykonywania zabiegów operacyjnych. Usługi zdrowotne są w chwili obecnej świadczone w znacznym stopniu w oparciu o sprzęt oraz aparaturę medyczną nie w pełni spełniającą wymagania obecnie dostępnej diagnostyki i terapii. Posiadane wyposażenie jest funkcjonalne lecz w dużym stopniu wyeksploatowane.

Z drugiej strony kierunki, w jakich zmierzają technologie w ochronie zdrowia w znaczący sposób wpływają na zmiany samego procesu leczenia. Wymagają jednak od placówek medycznych daleko idących inwestycji m.in. w  rozbudowę i modernizację wyposażenia. By mogły sprostać nowym potrzebom i wyzwaniom, by spełniały oczekiwania pacjentów jak również wymagania personelu medycznego w jego codziennej pracy. Przed takim właśnie wyzwaniem stanęła Dyrekcja oraz personel Szpitala Powiatowego w Kętrzynie i można to już powiedzieć – z sukcesem.

Zakończona została właśnie realizacja projektu modernizacji i rozbudowy szpitalnego systemu informatycznego pn. „Rozwój specjalistycznych usług zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną”. Wartość projektu to kwota 3,5 mln zł.  Istotnym jest, że Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych w kwocie  ok. 2,8 mln zł. Pozostałą kwotę w wysokości ok. 700 tys. zł – co jest równie ważne  –  wyasygnował Powiat Kętrzyński. Jest to szczególnie warte podkreślenia, gdyż tak wysoka kwota finansowego udziału Powiatu w projekcie, w trudnej sytuacji finansów publicznych, potwierdza jak wielką wagę władza samorządowa przywiązuje do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia.

W wyniku realizacji projektu Szpital wzbogacił się o  następujący sprzęt: aparaty EKG – 2 szt. aparat USG – 1 szt. bieżnia wysiłkowa z oprogramowaniem i Holterem – 1 komplet; zestaw do laparoskopii – 1 komplet; zestaw Liga Sure z końcówką argonową i diatermią – 1 zestaw; nóż harmoniczny – 1 zestaw; myjnia automatyczna do endoskopów 2 torowa – 1 zestaw; wózek do transportu endoskopów – 1 zestaw; zestaw narzędzi laparoskopowych  – 1 zestaw.   

Poddano również rozbudowie oraz modernizacji  system zasilania awaryjnego gwarantującego bezprzerwową pracę systemów informatycznych. Pozostaje jedynie liczyć, że pacjenci oraz personel szpitala szybko odczują nową jakość i wymierne korzyści ze zrealizowanego projektu.